EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Comencem una nova etapa. Una etapa de consolidació d'aprenentatges, de coneixements bàsics i de descoberta de noves àrees. Una etapa d'obertura al món que els envolta, de reflexió, de crítica, de cultura de l'esforç, d'autoguiatge, de desenvolupament com a individu d'una societat.
La nostra finalitat és formar persones competents i compromeses en el seu dia a dia, que facin del diàleg i de l'obertura de mires els seus principals aliats, Per a l'Escola Solc, el principal objectiu un cop s'acaba l'educació obligatòria és haver après a encarar les dificultats del camí, tenir recursos per superar-les i mirar sempre endavant.
Com va definir molt bé una mare de l'escola, ``si sou imperfectes de Solc, esteu capacitats per menjar-vos el món, des del respecte a la diferència i la solidaritat amb els altres, perquè la diferència és l'essència de la vida, la riquesa del món``.

L'horari per a aquests alumnes és comprès entre les 27 i les 30 hores setmanals. Destinem a cada curs un percentatge diferent de l'horari en la part comuna i en la part variable del currículum. L'opcionalitat va d'acord i en coherència amb els objectius que es proposa el cicle i l'escola. Els professors que donen classes en aquests cicles són llicenciats, especialistes en les matèries.
L'atenció a les necessitats educatives especials és prevista al llarg de totes les etapes educatives. Per a aquest fet hi ha una sèrie de canvis metodològics i organitzatius a l'aula i en el cicle, tenint en compte que aquestes accions són ordinàries i concretes en els casos que calgui. Per dur a terme totes aquestes adaptacions, hi ha un professorat específic.

L'Educació Secundària Obligatòria té un doble valor: terminal i preparatori. És per això que pretenem donar un ensenyament comprensiu i alhora diversificat. En acabar el cicle, l'alumne ha de ser capaç de:
- Manifestar una visió equilibrada de si mateix.
- Manifestar autonomia i iniciativa personal en el camp de l'aprenentatge, en la recerca d'una ocupació o en les relacions interpersonals i d'actuació social.
- Reflexionar, d'acord amb l'edat, sobre el comportament humà en el context de la vida quotidiana, fent referència a aspectes com la solidaritat, la igualtat social entre sexes o la integració social.
- Mostrar un tarannà obert, democràtic i participatiu, tant en les relacions amb companys com en activitats en què pugui intervenir.
- Reconèixer que el fet de viure en societat li influeix i provoca que ell influeixi damunt d'altres persones.
- Reconèixer la necessitat de conèixer l'entorn com a resultat de l'actuació dels grups humans al llarg dels anys.
- Reconèixer que l'actuació entre grups socials, països i cultures diferents, és un dels fets més rellevants d'avui.
- Mostrar interès i respecte per la vida en el context ecològic, començant per l'entorn immediat.
- Observar i escoltar de manera curosa, exacta i atenta i expressar de forma comprensibleel resultat de l'observació i de l'escolta.
- Seguir un procés de planificació i realització d'una activitat teòrica i pràctica.
- Conèixer i exercitar-se en una activitat física i tenir cura del propi cos, coneixent-ne els aspectes bàsics del funcionament.
- Comprendre i expressar missatges orals i escrits emesos en la varietat estàndard i literària del català i del castellà.
- Comprendre i expressar missatges emprant les bases d'una llengua estrangera (anglès).
Valorar la bellesa del nostre context cultural.
- Treballar amb els nombres i les expressions matemàtiques.
- Comprendre i expressar missatges amb llenguatge musical i plàstic.
- Obtenir i tractar informació per a una finalitat immediata i presentar-la als altres de manera útil i entenedora.
- Seguir un procés de raonament lògic. Conèixer que aquest procés és el propi de la ciència.
- Introduir-se al coneixement de l'entorn tecnològic.

En la Secundària Obligatòria partim del mètode deductiu i inductiu. Els objectius generals s'assoleixen amb un ensenyament adaptat a les característiques de cada alumne.
Creiem en l'aprenentatge significatiu tenint en compte que els continguts rebuts per l'alumne arribin a incorporar-se al seu esquema de coneixements. A tal finalitat, les tasques proposades tenen una organització i una coherència interna (estructura lògica de la matèria). A través d'un aprenentatge ben orientat i actiu, intentem assegurar la funcionalitat del seu aprenentatge, enfortint la memòria comprensiva per mitjà de noves relacions i connexions. Articulem un tronc bàsic i comú per a tots, amb una progressiva adaptació i diferenciació dels continguts en funció dels interessos, motivacions, capacitats i ritmes d'aprenentatge dels escolars.

Si voleu veure el nostre dia a dia, cliqueu al següent enllaç

Si voleu veure els nostres projectes més destacats, visiteu

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org