EDUCACIÓ PRIMÀRIA

6 anys per divertir-se aprenent

A Primària, els alumnes entren en una etapa molt important per al seu creixement individual i col·lectiu. La nostra finalitat és preparar-los per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nenes i nenes aprenen a pensar i actuar considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. Aprendre a aprendre és la base de l'Educació Primària.
De manera transversal i interdisciplinària, l'alumnat adquireix hàbits de treball, valors i normes per a la seva autonomia personal, aprèn a resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, aprèn a gestionar les seves emocions i la dels altres. També fomentem l'esperit i el pensament crític, la iniciativa, el gust per aprendre, la capacitat de l'esforç per aconseguir allò que vols i/o et proposes, la cultura del treball amb ganes i estimació pel que es fa.
L'assoliment de les competències bàsiques a l'etapa de Primària són la base per continuar l'aprenentatge i els projectes que es proposin.

Durant aquesta etapa cada grup està vinculat a un sol professor, no obstant això, tenim professorat especialitzat en: educació musical, llengua estrangera, informàtica, educació física i, a 6è, en educació visual i plàstica.
Per poder atendre de manera més individualitzada aquell alumnat que ho necessita, hi destinem l'equivalent a una jornada de mestre. També comptem amb la intervenció d'una especialista psicopedagoga que desenvolupa una tasca més específica i dirigida a l'alumnat amb NEE.

- Vetllar perquè els continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, la solidaritat, l'educació ambiental.., formin part dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
- Garantir l'assoliment per a tot l'alumnat d'un bon nivell de comprensió lectora, d'expressió oral i escrita, d'agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d'autonomia en l'aprenentatge.
- Utilitzar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la com a llengua d'ús i d'aprenentatge i impulsar, alhora, l'aprenentatge de llengües estrangeres.
- Educar críticament en els mitjans de comunicació. Potenciar l'estudi de la imatge quant a llenguatge, com a forma de transmissió de discursos, ideologies i valors.
- Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

Partim del mètode constructivista, dedicant una especial atenció a la moivació curricular, als interessos i a les capacitats dels alumnes. Utilitzem una metodologia centrada en l'alumne, individualitzada, partint del desenvolupament del subjecte. Activa i experimental.
Els objetius pedagògics els duem a terme d'una manera globalitzadora posant un èmfasi especial en l'adquisició d'estratègies cognoscitives de planificació i regulació de l'aprenentatge dins d'un clima d'afecte. Aquest enfocament globalitzador i interdisciplinari i l'atenció a la diversitat, impliquen el treball en equip.

Si voleu conèixer el nostre dia a dia, visiteu el nostre blog

 

Si voleu conèixer els nostres projectes més destacats visiteu

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org