Participació dels pares i mares a la vida de l’Escola

Els pares i mares dels/de les alumnes exerceixen la seva participació a través de l’Associació de Pares i Mares i dels representants en el Consell Escolar, d’acord amb l’article 26 de la Llei 12/2009 d’Educació (LEC). A més, el caràcter cooperatiu del nostre centre fa que les famílies tinguin representació en el Consell Rector de la cooperativa així com en les assembles.  Tenen el dret d’elegir i ser elegits membres del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de pares/mares.

 

Els pares i mares són atesos pels professors/es i tutors dels seus fills/es en els horaris fixats en la Programació General Anual de l’Escola, assisteixen a les reunions convocades segons la Programació General Anual de l’Escola i reben informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica dels seus fills/filles.

 

Tenen dret a ser informats a principi de curs de l’horari, calendari, dates d’avaluació del grup-classe dels seus fills/es. Reben puntualment informació dels esdeveniments que alteren el normal desenvolupament de l’horari escolar (colònies, sortides, jornades especials…).

 

La participació de les famílies a l’escola Solc també s’ha dut a terme amb la participació de pares en tallers dins l’aula dels seus fills/es, per tal d’apropar la realitat de les famílies als alumnes. Els pares treballen de la mà dels nens el que es fa a classe, com aquest curs al parvulari, on tots els pares han fet o bé estrelles o fantàstics coets per a viatjar a l’espai.

 

Una altre via activa de participació és l’AMPA: promoció d’activitats educatives complementàries, activitats extraescolars, organització de festes, sopars i activitats solidaries com el mercat de segona mà, el projecte encants de reutilització de llibres o les xerrades, que organitza l’escola de pares; totes elles un vincle directe de l’interès de les famílies amb l’escola.

 

Disposar, per exemple, de l’escola per a organitzar festes d’aniversari, obrir les portes de les aules el dia de la festa de final de curs i mostrar-nos què fan els nostres fills, participar en les recollides de joguines, aliments, o poder col·laborar a l’espai de racons dels més petits de l’escola, són gestos de complicitat i apropament de l’escola cap a les famílies i una forma de poder-hi participar activament.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org