ESCOLA INCLUSIVA

Cada alumne és diferent

A l’Escola Solc, l’atenció a la diversitat i el camí cap a la inclusió són indiscutibles i formen part d’un procés sense fi. És un valor afegit propi que comporta centrar l’atenció en reduir o eliminar barreres per a l’aprenentatge i la participació a l’aula. L’acció pedagògica de l’escola s’enfoca sempre a partir de la realitat del nen/a, de com és i com està segons el seu cicle evolutiu. Cada alumne/a és diferent i, com a tal, l’acceptem, l’ajudem a progressar tenint cura del ritme d’aprenentatge personal, vetllem per la seva autonomia i socialització i li donem les eines necessàries per assolir un bon i continu aprenentatge.

 

A l’Escola Solc mirem de garantir els drets de tot l’alumnat de manera que les “regles del joc” siguin vàlides per a tothom i possibilitin una vida i un desenvolupament òptims.

 

Comptem amb un plantejament d’organització escolar flexible. A l’igual que la societat i els seus individus, l’escola està sempre en constant evolució i, dins d’aquesta, hi ha la flexibilitat d’espais, de classes, de grups, de mitjans i de recursos.

 

És molt important a l’Escola la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). Aquesta Comissió coordina les accions i prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, concreta l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades, fa el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques i proposa, juntament amb els tutors i coordinadors d’etapa, els plans individualitzats, si s’escau. Planteja formacions al Claustre i manté estreta relació amb els professionals externs.

 

Formen part d’aquesta Comissió la subdirectora, la mestra de l’aula de suport educatiu (mestra d’educació especial), la psicopedagoga del centre, els coordinadors d’etapa i, de manera més específica i puntual, els tutors d’aula. Compta amb el/la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre.

Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org