EDUCACIÓ INFANTIL

Els nens i nenes que comencen una nova etapa de la seva vida a l'Escola Solc ho fan des d'una atenció personalitzada al màxim. El seu benestar, seguretat afectiva i autonomia personal són prioritaris per a tot l'equip pedagògic.
Els petits de la casa entren a formar part d'una gran família, i així és com ens agrada que se sentin: en família. El nostre principal objectiu, doncs, és que el nou alumne participi de la vida de l'escola activament, que se la faci seva i que sigui capaç de transmetre els seus pensaments i sentiments a partir de la paraula, els gestos, l'expressió plàstica i artística, la creativitat i el treball en equip .

L'etapa d'Infantil consta de 3 classes: P3, P4 i P5. Cada any aquestes classes reben un nom que és triat pels nens i nenes al principi de curs i del qual neix el primer projecte que formarà part del treball per projectes que es fa en aquesta etapa.
L'organització de l'aula i, en general, de tot el Parvulari, es basa en la flexibilitat. Flexibilitat d'horaris, d'aules, d'espais, de les tutores i també dels grups. Perquè els nens i nenes de 3 a 6 anys comparteixen i treballen plegats, les classes es barregen, tots es coneixen entre tots. La interdisciplinarietat és primordial.
El mestre d'Educació musical, les mestres de Llengua anglesa, les de reforç, la mestra d'atenció a la diversitat, la psicopedagoga de l'escola, l'equip de monitors... Tots formen part d'una organització pensada perquè els nens i nenes aprofundeixin en l'aprenentatge i adquireixin responsabilitats. I tot això en un ambient acollidor i molt proper, fet diferencial d'una escola petita com la nostra.

Els objectius generals expressen les capacitats motrius, afectives, socials i cognoscitives que ha d’adquirir l’infant en finalitzar l'Educació Infantil.
L’infant haurà de ser capaç de:
- Progressar en el coneixement del seu cos i de les seves possibilitats.
- Dominar l’equilibri del cos i dels seus moviments.
- Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.
- Comunicar-se i expressar-se per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual.
- Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva de si mateix i dels altres.
- Comportar-se d'acord amb uns hàbits i normes que el portin cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració amb el grup social.
- Construir -se i acceptar la pròpia identitat treballant l'autoestima, l'educació de les emocions, el pensament crític i l'autoexigència per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
- Observar i descobrir l'entorn natural i social on viu i sentir-se'n part integrant.
- Aprendre a fer preguntes, a experimentar, a raonar, a planificar, a tenir iniciativa.
- Representar-se mentalment la realitat, evocar-la i interpretar diferents representacions simbòliques.
- Aprendre a viure i a conviure en la diversitat, aplicant unes pautes de convivència i de resolució de conflictes.
- Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu i elaborar una primera representació mental de l’espai en el qual s’integrin les propietats topològiques.
- Elaborar una primera representació mental del temps a partir de les pròpies vivències.
- Aplicar la imaginació i la creativitat en la resolució d'activitats.

El nen en aquesta etapa capta la realitat d’una manera global. Per aquesta raó, hem d’emprar un mètode que pugui aportar-li una experiència global en una mateixa activitat, tant pel que fa als objectius afectius com pel que fa als socials, corporals i cognoscitius.
La metodologia a Infantil és diversa i flexible. L'observació, l'experimentació, la pedagogia de les preguntes, el treball per projectes, per racons, per tallers, agrupacions flexibles entre tots els nens i nenes de l'etapa, participació i treball cooperatiu amb els pares i mares, els avis i les àvies, els nois i noies de Primària i Secundària... Tot està pensat per un entorn on la diferència entre iguals és un tret enriquidor per a tots i cadascun dels alumnes.
El joc funcional, motriu, de manipulació i de joc simbòlic també són de vital importància, ja que jugant és com el nen i nena aprèn a socialitzar-se i a ser autònom alhora.

Si voleu aprofundir en el nostre dia a dia, cliqueu al següent enllaç


Si voleu veure els nostres projectes més destacats, visita


Contacte

c/Ardena 36
08034 - Barcelona
93 206 13 13
secretaria@escolasolc.org